Swedbank
SPAX och Bevis
    Strukturerade Produkter

Avregistrera dig

Den här funktionen är endast tillgänglig för identifierade mottagare.
Öppna upp nyhetsbrevet från ditt e-postprogram och försök igen.

De personuppgifter som lämnas till banken i denna anmälan kommer att behandlas i datasystem hos banken och hos distributören i den utsträckning som behövs för att tillhandahålla och administrera utskicken av nyhetsbrevet. Personuppgifterna kan också komma att behandlas för marknadsföringsändamål hos banken. Personuppgifter lämnas endast ut av banken om det är tillåtet med hänsyn till banksekretessen.
Information om behandling av personuppgifter lämnas av bankens kontor, vilka också tar emot begäran om rättelse av personuppgift.


Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Stockholm 2013. Adress: Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg.