SPAX och Bevis
    Strukturerade Produkter - v.47, 2019

Puffbild

SPAX NU TILLVÄXTMARKNADER MAX

Swedbanks investeringsstrateger har en långsiktigt positiv syn på tillväxtmarknader. Placeringen ger en god diversifiering mot olika länder, sektorer och bolag inom tillväxtmarknaden via ett index. SPAX Nu Tillväxtmarknad är återbetalningsskyddad och har en löptid på tre år. Teckningsperiod till och med 29 november 2019 på bankkontor och 1 december 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU GLOBAL HÅLLBAR BAS, MAX & MAX+

Den globala konjunkturen är fortsatt stark, vilket har gett avtryck i börsbolagens resultaträkningar. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling. Teckningsperiod till och med 30 november 2019 på bankkontor och 1 december 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU SVERIGE TERRASS

Trots konjunkturavmattning finns det fortsatt potential för aktier. Placeringen har fem års löptid och en nyhet är att produkten följer det breda OMX Stockholm Benchmark Price Index. Beviset ger indikativ 175 procent av uppgången i index och index kan falla med indikativt hela 50 procent innan placeringen innebär en förlust. Teckningsperiod till och med 29 november 2019 på bankkontor och 1 december 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU SVERIGE WINWIN

Trots konjunkturavmattning finns det fortsatt potential för aktier. Placeringen ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande kursutveckling, vilket kan vara särskilt attraktivt i rådande marknadsläge. Beviset är kopplat till OMX Stockholm Benchmark Price Index och har en löptid på tre år. Teckningsperiod till och med 29 november 2019 på bankkontor och 1 december 2019 via telefonbanken.
Läs mer

 
AKTUELLT
Träd planteras vid investering i hållbara SPAX
En placeringen i populära SPAX Nu Global hållbar medverkar till att återskapa regnskog i Indonesien.
Med en placering i hållbara SPAX Nu följer du enligt Swedbanks analytiker vad som kan ses som framtidens företag. Bolag som arbetar medvetet med exempelvis sin klimatpåverkan har bättre förutsättningar att ge god avkastning över tid än företag som inte gör det. För att konkret bidra till ett bättre klimat så planteras dessutom minst ett träd för varje SPAX Nu Global hållbar du tecknar.

Läs mer
Läs mer
Är det läge att sätta flytväst på placeringen?
Rädsla och oro har kommit tillbaka i marknaden och vi har sett stora svängningar på börsen hittills i år. Är det dags att ta hem vinsterna och lämna börsen för denna gång? Lär dig mer om Swedbanks återbetalningsskyddade placeringsform.
När vi ser tillbaka på de senaste åren kan vi konstatera att aktiemarknaderna generellt sett utvecklats starkt. En svår avvägning är om eller när man som investerare bör kliva ur marknaden. Går det att sänka risken i sparandet utan att gå miste om fortsatta uppgångar och vet du då i så fall hur du går tillväga?

Läs mer här
Läs mer
KORT OM SPAX NU & BEVIS NU
SPAX NU
SPAX Nu är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens
trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala
tillbaka minst det återbetalningsskyddade beloppet på återbetalningsdagen.
BEVIS NU
Bevis Nu är Swedbanks namn på icke kapitalskyddade strukturerade
placeringar. Bevis Nu passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastnings-potential jämfört med SPAX Nu.

Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Stockholm 2013. Adress: Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg.