Swedbank
SPAX och Bevis
    Strukturerade Produkter - v.28, 2019

Puffbild

SPAX NU FRAMTID MAX

Haka på framtidstrenderna! SPAX Nu Framtid är en treårig, återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik, automatisering och infrastruktur. Starka tillväxtområden som har framtiden för sig. Teckningsperiod till och med 12 juli 2019 på bankkontor och 14 juli 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU TILLVÄXTMARKNADER MAX

Swedbanks investeringsstrateger har en långsiktigt positiv syn på tillväxtmarknader. Placeringen ger en god diversifiering mot olika länder, sektorer och bolag inom tillväxtmarknaden via ett index. SPAX Nu Tillväxtmarknad är återbetalningsskyddad och har en löptid på tre år. Teckningsperiod till och med 12 juli 2019 på bankkontor och 14 juli 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU RECYCLE MAX

Plastavfall är ett globalt problem. Bolag, inom alla branscher, som är tidigt ute med en cirkulär användning av plast väntas få konkurrensfördelar enligt en hållbarhetsrapport från Swedbanks samarbetspartner, analysfirman Kepler-Cheuvreux. SPAX Nu Recycle är återbetalningsskyddad och följer en aktiekorg med bolag som bedöms hantera omställningen bra. Teckningsperiod till och med 12 juli 2019 på bankkontor och 14 juli 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU GLOBAL HÅLLBAR BAS, MAX & MAX+

Den globala konjunkturen är fortsatt stark, vilket har gett avtryck i börsbolagens resultaträkningar. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling. Teckningsperiod till och med 12 juli 2019 på bankkontor och 14 juli 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU EUROPA BANK KUPONG

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Europeiska bankaktier har haft det motigt även efter finanskrisen och handlas till låg värdering. Placeringen har 1,5 års löptid och koppling till ett aktieindex bestående av europeiska banker. En kupong på indikativt 13 procent utbetalas om marknaden utvecklas positivt, sidledes eller svagt negativt. Teckningsperiod till och med 12 juli 2019 på bankkontor och 14 juli 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU SVERIGE TERRASS

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Det råder fortfarande högtryck på den ekonomiska arenan och det finns ännu god potential för aktier. Placeringen har fem års löptid och följer svenska OMXS30 index. Beviset ger indikativ 175 procent av uppgången i index och index kan falla med indikativt 50 procent innan placeringen innebär en förlust. Teckningsperiod till och med 12 juli 2019 på bankkontor och 14 juli 2019 via telefonbanken.
Läs mer

 
AKTUELLT
Missa inte intressanta affärsmöjligheter
Ta vara på marknadens affärsmöjligheter oavsett om börsen stiger, står still eller till och med faller. Swedbank erbjuder kontinuerligt produkter anpassade utifrån aktuellt marknadsläge men få känner till vilka alternativen är och vilka egenskaper produkterna erbjuder.
Marknadsrörelser ger en mängd olika affärsmöjligheter. För att ta tillvara på de olika utvecklingsscenarior som kontinuerligt uppstår på marknaden erbjuds löpande ett antal Strukturerade produkter där varje placering är unik. En del produkter erbjuder återbetalningsskydd i kombination med exponering mot intressanta teman medan andra produkter erbjuder rejäl hävstång vid uppgång eller till och med avkastning om marknaden står stilla eller faller.

Läs mer i blogginlägget
Läs mer
Är det läge att sätta flytväst på placeringen?
Rädsla och oro har kommit tillbaka i marknaden och vi har sett stora svängningar på börsen hittills i år. Är det dags att ta hem vinsterna och lämna börsen för denna gång? Lär dig mer om Swedbanks återbetalningsskyddade placeringsform.
När vi ser tillbaka på de senaste åren kan vi konstatera att aktiemarknaderna generellt sett utvecklats starkt. En svår avvägning är om eller när man som investerare bör kliva ur marknaden. Går det att sänka risken i sparandet utan att gå miste om fortsatta uppgångar och vet du då i så fall hur du går tillväga?

Läs mer här
Läs mer
Följ bolag som tros ställa om i tid
Plast har många användningsområden och återfinns i olika produktkategorier. Bekymret är att planeten bokstavligen översvämmas av plast. Statistik pekar mot att plastavfall i världshaven vid år 2020 kommer att överstiga mängden fisk.
SPAX Nu Recycle gör det möjligt för dig att i en återbetalningsskyddad placering följa bolag som bedöms vara långt framme i omställningen mot en hållbar plasthantering eller som utvecklar alternativ till plast.

Läs mer i Aktiellt
Läs mer
KORT OM SPAX NU & BEVIS NU
SPAX NU
SPAX Nu är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens
trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala
tillbaka minst det återbetalningsskyddade beloppet på återbetalningsdagen.
BEVIS NU
Bevis Nu är Swedbanks namn på icke kapitalskyddade strukturerade
placeringar. Bevis Nu passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastnings-potential jämfört med SPAX Nu.
Kontakta oss
Skicka e-post
Telefonbanken 0771-221122

Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Stockholm 2013. Adress: Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg.