SPAX och Bevis
    Strukturerade Produkter - v.16, 2019

Puffbild

SPAX NU FRAMTID MAX

Haka på framtidstrenderna! SPAX Nu Framtid är en treårig, återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik, automatisering och infrastruktur. Starka tillväxtområden som har framtiden för sig. Teckningsperiod till och med 3 maj 2019 på bankkontor och 5 maj 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU TILLVÄXTMARKNADER MAX

Swedbanks investeringsstrateger har en positiv syn på Tillväxtmarknadsregionen. Placeringen ger en god diversifiering mot olika länder, sektorer och bolag inom tillväxtmarknaden via ett index. SPAX Nu Tillväxtmarknad är återbetalningsskyddad och har en löptid på tre år. Teckningsperiod till och med 3 maj 2019 på bankkontor och 5 maj 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU SVERIGE KUPONG MAX

SPAX Nu Sverige kupong är en återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med 12 svenska bolag. En kupong på indikativt 25 procent erhålls om marknaden utvecklas positivt, sidledes eller svagt negativt. Stiger aktiekorgen mer än indikativt 25 procent får du istället den faktiska utvecklingen. Teckningsperiod till och med 3 maj 2019 på bankkontor och 5 maj 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU GLOBAL HÅLLBAR BAS, MAX & MAX+

Den globala konjunkturen är fortsatt stark, vilket har gett avtryck i börsbolagens resultaträkningar. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling. Teckningsperiod till och med 3 maj 2019 på bankkontor och 5 maj 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU VÄRDEBOLAG MAX

Med en tilltagande oro på världens marknader och med vissa segment av världens börser förhållandevis högt värderade kan det vara dags att vikta om mot relativt lågt värderade, stora och stabila globala värdebolag. SPAX Nu Värdebolag är återbetalningsskyddad och följer 20 globala värdebolag. Teckningsperiod till och med 3 maj 2019 på bankkontor och 5 maj 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU EUROPA BANK KUPONG

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Europeiska bankaktier har haft det motigt även efter finanskrisen och handlas till låg värdering. Placeringen har 1,5 års löptid och koppling till ett aktieindex bestående av europeiska banker. En kupong på indikativt 13 procent utbetalas om marknaden utvecklas positivt, sidledes eller svagt negativt. Teckningsperiod till och med 3 maj 2019 på bankkontor och 5 maj 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU SVERIGE TERRASS

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Det råder fortfarande högtryck på den ekonomiska arenan och det finns ännu god potential för aktier. Placeringen har fem års löptid och följer svenska OMXS30 index. Beviset ger indikativ 175 procent av uppgången i index och index kan falla med indikativt 50 procent innan placeringen innebär en förlust. Teckningsperiod till och med 3 maj 2019 på bankkontor och 5 maj 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

KREDITBEVIS EUROPA KUPONG

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Kreditbevis Europa kupong är en placering där avkastningen är kopplad till ett europeiskt kreditindex med 75 bolag inom segmentet High Yield. Placeringen ger möjlighet till halvårsvisa kupongutbetalningar på indikativt 4,0 procent (8 procent per år). Avkastningen och återbetalningsbeloppet är beroende av om kredithändelser sker i bolagen som ingår i index. Teckningsperiod till och med 26 april 2019 på bankkontor och 28 april 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU SVERIGE ALPINIST

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Placeringen har fem års löptid och följer svenska OMXS30 index. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Beviset har även en inlåsningsfunktion vilket innebär att en uppgång på upp till indikativt 50 procent kan låsas in och samtidigt göra placeringen återbetalningsskyddad. Vid negativ börsutveckling så har du ett skydd mot nedgång ned till indikativt -40 procent. Teckningsperiod till och med 3 maj 2019 på bankkontor och 5 maj 2019 via telefonbanken.
Läs mer

 
AKTUELLT
Ny film om SPAX Nu
Swedbanks placeringsform SPAX Nu har ur ett investeringsperspektiv flera eftertraktade egenskaper. En sådan är återbetalningsskydd i kombination med möjligheten till hävstång på investerat kapital. Nu finns en film som beskriver SPAX Nu.
SPAX Nu har en relativt låg risk men klassas som en komplicerad produkt och kan vara lite svårt att förstå. Därför har vi tagit fram en film om SPAX Nu där produktens egenskaper förklaras.

Se filmen om SPAX Nu
Läs mer
Kombinera hävstång vid uppgång och rejält skydd på nedsidan
Det finns flera skäl till varför Bevis Nu Sverige terrass skulle kunna passa som ett komplement i din portfölj. Dels en hög hävstång, dels ett bra skydd om marknaden skulle falla och dels en exponering mot ett brett svenskt aktieindex, OMXS30.
Bevis Nu Sverige terrass är en femårig placering med exponering mot svenska OMXS30 index. I placeringen kombineras en rejäl hävstång vid uppgång med ett riktigt bra skydd på nedsidan.

Läs mer i Aktiellt
Läs mer
Möjlighet till avkastning även vid svag nedgång
Swedbanks investeringsstrateger räknar med att svängningarna på de finansiella marknaderna återigen kan komma att öka.
Med SPAX Nu Sverige kupong kan du sänka risken i placeringarna utan att gå miste om fortsatta uppgångar och till och med ha möjlighet till avkastning vid svag nedgång.

Läs mer i artikeln i Aktiellt
Läs mer
KORT OM SPAX NU & BEVIS NU
SPAX NU
SPAX Nu är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens
trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala
tillbaka minst det återbetalningsskyddade beloppet på återbetalningsdagen.
BEVIS NU
Bevis Nu är Swedbanks namn på icke kapitalskyddade strukturerade
placeringar. Bevis Nu passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastnings-potential jämfört med SPAX Nu.
Kontakta oss
Skicka e-post
Telefonbanken 0771-221122

Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Stockholm 2013. Adress: Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg.