SPAX och Bevis
    Strukturerade Produkter - v.11, 2019

Puffbild

SPAX NU FRAMTID MAX

Haka på framtidstrenderna! SPAX Nu Framtid är en treårig, återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik, automatisering och infrastruktur. Starka tillväxtområden som har framtiden för sig. Teckningsperiod till och med 29 mars 2019 på bankkontor och 31 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU SVERIGE KUPONG MAX

SPAX Nu Sverige kupong är en återbetalningsskyddad placering som följer en aktiekorg med 12 svenska bolag. En kupong på indikativt 25 procent erhålls om marknaden utvecklas positivt, sidledes eller svagt negativt. Stiger aktiekorgen mer än indikativt 25 procent får du istället den faktiska utvecklingen. Teckningsperiod till och med 29 mars 2019 på bankkontor och 31 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU GLOBAL HÅLLBAR BAS, MAX & MAX+

Den globala konjunkturen är fortsatt stark, vilket har gett avtryck i börsbolagens resultaträkningar. Placeringen är återbetalningsskyddad och följer ett hållbart globalt aktieindex med bolag som bidrar till FN:s mål för en hållbar utveckling. Teckningsperiod till och med 29 mars 2019 på bankkontor och 31 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX NU VÄRDEBOLAG MAX

Med en tilltagande oro på världens marknader och med vissa segment av världens börser förhållandevis högt värderade kan det vara dags att vikta om mot relativt lågt värderade, stora och stabila globala värdebolag. SPAX Nu Värdebolag är återbetalningsskyddad och följer 20 globala värdebolag. Teckningsperiod till och med 29 mars 2019 på bankkontor och 31 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU EUROPA BANK KUPONG

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Europeiska bankaktier har haft det motigt även efter finanskrisen och handlas till låg värdering. Placeringen har 1,5 års löptid och koppling till ett aktieindex bestående av europeiska banker. En kupong på indikativt 13 procent utbetalas om marknaden utvecklas positivt, sidledes eller svagt negativt. Teckningsperiod till och med 29 mars 2019 på bankkontor och 31 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU SVERIGE TERRASS

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Det råder fortfarande högtryck på den ekonomiska arenan och det finns ännu god potential för aktier. Placeringen har fem års löptid och följer svenska OMXS30 index. Beviset ger indikativ 175 procent av uppgången i index och index kan falla med indikativt 50 procent innan placeringen innebär en förlust. Teckningsperiod till och med 29 mars 2019 på bankkontor och 31 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU SVERIGE KUPONG

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Swedbanks aktiestrateger räknar med att svängningarna på de finansiella marknaderna återigen kan komma att öka. Placeringen har 1,5 års löptid och koppling till en aktiekorg med svenska bolag. En kupong på indikativt 11 procent utbetalas om marknaden utvecklas positivt, sidledes eller svagt negativt. Teckningsperiod till och med 15 mars 2019 på bankkontor och 17 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

Kreditbevis Stena kupong

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. Kreditbevis Stena kupong är en placering där avkastningen är kopplad till kreditrisken i bolaget Stena AB. Placeringen ger möjlighet till halvårsvisa kupongutbetalningar på indikativt 3,05 procent (6,1 procent per år). Avkastningen och återbetalningsbeloppet är beroende av att ingen kredithändelse sker i Stena AB. Teckningsperiod till och med 15 mars 2019 på bankkontor och 17 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

Puffbild

BEVIS NU TILLVÄXTVALUTOR

Den här placeringen riktar sig till kunder inom Premium och Private Banking. En placering med fem års löptid kopplad till en valutakorg bestående av fem tillväxtvalutor mot euron. Oavsett korgens utveckling så utbetalas årligen en fast kupong på indikativt 13 procent. Vid förfall återbetalas nominellt belopp justerat med förvaltningsavgiften och korgens utveckling mot euron. Placeringen bör behållas löptiden ut, vilket innebär fem år. Försäljning före löptidens slut kan innebära en större förlust. Teckningsperiod till och med 15 mars 2019 på bankkontor och 17 mars 2019 via telefonbanken.
Läs mer

 
AKTUELLT
Möjlighet till avkastning även vid svag nedgång
Swedbanks investeringsstrateger räknar med att svängningarna på de finansiella marknaderna återigen kan komma att öka.
Med SPAX Nu Sverige kupong kan du sänka risken i placeringarna utan att gå miste om fortsatta uppgångar och till och med ha möjlighet till avkastning vid svag nedgång.

Läs mer i artikeln i Aktiellt
Läs mer
Få halvårsvisa kuponger med Kreditbevis
Med fortsatt låga räntenivåer finns en efterfrågan på alternativ till ränteplaceringar. Kreditbevis Stena kupong kan passa dig som vill diversifiera din portfölj, ha möjlighet till en högre avkastning än vad en traditionell ränteplacering kan ge och är villig att ta risk.
Dessutom kan det vara ett intressant alternativ till en företagsobligation.

Läs mer i artikeln i Aktiellt
Läs mer
Kombinera hävstång vid uppgång och rejält skydd på nedsidan
Det finns flera skäl till varför Bevis Nu Sverige terrass skulle kunna passa som ett komplement i din portfölj. Dels en hög hävstång, dels ett bra skydd om marknaden skulle falla och dels en exponering mot ett brett svenskt aktieindex, OMXS30.
Bevis Nu Sverige terrass är en femårig placering med exponering mot svenska OMXS30 index. I placeringen kombineras en rejäl hävstång vid uppgång med ett riktigt bra skydd på nedsidan.

Läs mer i Aktiellt
Läs mer
KORT OM SPAX NU & BEVIS NU
SPAX NU
SPAX Nu är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med återbetalningsskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens
trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala
tillbaka minst det återbetalningsskyddade beloppet på återbetalningsdagen.
BEVIS NU
Bevis Nu är Swedbanks namn på icke kapitalskyddade strukturerade
placeringar. Bevis Nu passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastnings-potential jämfört med SPAX Nu.
Kontakta oss
Skicka e-post
Telefonbanken 0771-221122

Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Stockholm 2013. Adress: Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg.