SPAX och Bevis
    Strukturerade Produkter - v.47, 2017

Puffbild

SPAX VÄRLDEN HÅLLBAR - KAMPANJ

SPAX Världen hållbar är en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen i en aktiekorg bestående av 20 globala bolag med goda utsikter att vinna på en starkare global tillväxt. Med BAS-alternativet får du del av indikativt 75 procent av aktiekorgens uppgång. MAX-varianten ger dig möjlighet att dubblera marknadens uppgång. Vi bjuder dessutom på courtaget. Tecknas till och med 1 december 2017 på bankkontor och 3 december 2017 via telefon- och internetbanken.
Läs mer

Puffbild

SPAX EUROPA BYGG OCH INFRASTRUKTUR

Den europeiska konjunkturen fortsätter att utvecklas väl och återhämtningen sprider sig. Samtidigt är behovet av investeringar inom infrastruktur stora och ränteläget gör satsningar lättare att finansiera. Placeringen är kapitalskyddad och kopplad till en korg med europeiska bolag inom bygg och infrastruktur. Tecknas t.o.m 1 december 2017.
Läs mer

Puffbild

SPAX FRAMTID

Haka på framtidstrenderna! SPAX Framtid är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg med bolag verksamma inom bioteknik, automatisering och infrastruktur, starka tillväxtområden som har framtiden för sig. Tecknas t.o.m 1 december 2017.
Läs mer

Puffbild

SPAX DIGITALISERING

Digitalisering är en pågående megatrend. Fysiska varor blir till digitala tjänster, digitala plattformar leder till att mellanhänder slopas, och automatisering och robotisering effektiviserar traditionell industri. SPAX Digitalisering är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg med 10 bolag inom området. Tecknas t.o.m 1 december 2017.
Läs mer

Puffbild

SPAX EUROPA KUPONG

Den europeiska återhämtningen har äntligen fått fotfäste. SPAX Europa kupong är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg med utvalda europeiska bolag. En kupong på indikativt 20 procent utbetalas om aktiekorgen utvecklas positivt eller sidledes, stiger korgen mer än kupongen får du del av hela uppgången. Tecknas t.o.m 1 december 2017.
Läs mer

Puffbild

SPAX SVERIGE KUPONG

Det råder fortfarande högtryck i svensk ekonomi. SPAX Sverige kupong är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg med svenska bolag. En kupong på indikativt 20 procent utbetalas om aktiekorgen utvecklas positivt eller sidledes. Stiger korgen mer än kupongen får du del av hela uppgången. Tecknas t.o.m 1 december 2017.
Läs mer

Puffbild

SPAX USA

Den ekonomiska makromiljön i USA fortsätter att utvecklas gynnsamt och det finns utrymme för den amerikanska ekonomin att vidare expandera utan att överhettas. SPAX USA är en kapitalskyddad placering som följer en aktiekorg bestående av tio amerikanska bolag. Tecknas t.o.m 1 december 2017.
Läs mer

Puffbild

AKTIEBEVIS WINWIN SVENSKA BOLAG

Denna placering riktas till Private Bankingsegmenten. Aktiebevis WinWin Svenska bolag är en placering med två års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till en aktiekorg med svenska bolag. En kupong på indikativt sex procent utbetalas vid uppgång och placeringen ger upp till indikativt 25 procents avkastning vid nedgång. Tecknas till och med 24 november 2017.
Läs mer

Puffbild

AKTIEBEVIS AUTOCALL EUROPA

Denna placering riktas till Private Bankingsegmenten. En placering med möjlighet till en årlig kupong på indikativt 7 procent. Aktiebevis Autocall Europa är kopplad till utvecklingen för det europeiska aktieindexet EURO STOXX 50. Det räcker med att aktieindex utvecklas sidledes eller stiger för att kupongen ska utbetalas och beviset förtidsinlösas.Tecknas till och med 24 november 2017.
Läs mer

Puffbild

AKTIEBEVIS EUROPA BANK KUPONG

Denna placering riktas mot Private Banking- och Premiumsegmenten. Den europeiska banksektorn läker efter finanskrisen och europeiska bankaktier handlas till låg värdering. Placeringen har ett års löptid och koppling till ett aktieindex bestående av europeiska banker. En kupong på indikativt sex procent utbetalas om marknaden utvecklas positivt, sidledes eller svagt negativt. Tecknas till och med 1 december 2017.
Läs mer

Puffbild

AKTIEBEVIS EUROPA BYGG OCH INFRASTRUKTUR

Denna placering riktas mot Private Banking- och Premiumsegmenten. Med låga räntor är det läge för nödvändiga infrastruktursatsningar i Europa. Beviset är kopplat till en aktiekorg med tio europeiska bolag inom bygg och infrastruktur. Placeringen har en löptid på 5 år och ger möjlighet till indikativt 1,5 gånger uppgången. Beviset har dessutom ett skydd mot nedgångar på indikativt -30 procent. Tecknas till och med 1 december 2017.
Läs mer

 
AKTUELLT
Upptäck kapitalskyddat sparande - just nu bjuder vi på courtaget
Mellan 23 oktober och 1 december går det att teckna SPAX Världen hållbar, en kapitalskyddad placering som följer utvecklingen i 20 globala hållbara bolag till extra förmånliga villkor.
Läs mer om villkoren och placeringen här.

Läs mer
Läs mer
Dags att se över sparaportföljen?
För att uppnå ett stabilt och effektivt sparande är det viktigt att kontinuerligt se över sina placeringar och agera på bästa möjliga sätt utifrån rådande marknadsförutsättningar.
Kan det vara läge att sänka risken i portföljen?

Läs mer
Läs mer
Trött på låga räntor?
Besviken över den låga räntan på bankkonto?
Du får nämligen del av indikativt 75 procent av uppgången för en global hållbar aktiekorg utan att riskera ditt kapital.

Läs mer
Läs mer
KORT OM SPAX & BEVIS
SPAX
SPAX är Swedbanks namn på strukturerade placeringar med kapitalskydd, en produktgrupp som kombinerar obligationens
trygghet med marknadens möjligheter. Detta innebär att du får möjlighet till avkastning samtidigt som du kan känna dig trygg även om den underliggande marknaden skulle vika, eftersom Swedbank förbinder sig att betala
tillbaka minst nominellt belopp på återbetalningsdagen.
Bevis
Bevis är Swedbanks namn på icke kapitalskyddade strukturerade
placeringar. Bevis passar dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och är beredd att ta en risk på ditt investerade kapital. Som kompensation för denna risk får du en högre avkastnings-potential jämfört med SPAX.
Kontakta oss
Skicka e-post
Telefonbanken 0771-221122

Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Stockholm 2013. Adress: Swedbank, Landsvägen 40, Sundbyberg.